PrevenPlan

Característiques

PrevenPlan és un Software per a la Gestió de la Prevenció de Riscos Laborals i Vigilància de la Salut. Dissenyat com una eina de gestió, administració i control de prevenció i salut. Aplicació fàcil i ràpida amb una interficie agradable, bilingüe Català i Castellà, Informes amb Multi Idioma, Multi Empresa, Multi Delegació, Multi Usuari.

GESTIÓ

Orientada als tràmits administratius de l’empresa. Gestió de Clients, Centres de Treball, Pressupostos, Contractes, Generació de Rebuts automàtics i Facturació Manual i Automàtica. Permet Facturació Automàtica i control d’Exàmens de Salut. Gestió de Clients-Treballadors, Llocs de treball per Client i Centre de treball, controls de revisions, factures, pressupostos, etc.

Enviament automatitzat o manual de Factures.

VIGILÀNCIA DE LA SALUT - MÈDICA

En aquest apartat es gestiona la part mèdica de la Prevenció de Riscos Laborals. Exàmens de salut i gestions mèdiques dels treballadors dels clients. Certificats i aptituds mèdiques, etc.

 • Exàmens de Salut.
 • Històric d’Exàmens de Salut.
 • Centres de reconeixements.
 • Planificació de la Vigilància de la Salut.
 • Anamnesis dirigida.
 • Exploracions i observacions.
 • Perfils analítica. Enviament i recepció automàtica dels laboratoris.
 • Protocols RM.
 • Documents i proves externes.
 • Serveis de Prevenció.
 • Certificats, Aptituds en diferents idiomes i documentació externa.
 • Memòries Empreses de Vigilància de la Salut.
 • Estadístiques mèdiques.
 • Gestió documental, control d’impressió, Esborrany, Format Word, Excel i PDF amb signatura. Enviament al Núvol.

FORMACIÓ

Es gestiona la Formació als Treballadors d’empreses i Autònoms.

 • Formació Presencial, Mixta o Online.
 • Formació Tripartita.
 • Biblioteca de Cursos: Continguts, Documentació, temari, sessions, etc..
 • Control d’Assistència.
 • Certificats.
 • Diplomes.
 • Gestió documental, control d’impressió, Esborrany, Format Word, Excel i PDF amb signatura. Enviament al Núvol.
DOCUDIRECTOR WEB

Aplicació Web que permet enviar al núvol informes o documentació perquè un client o proveïdor hi tingui accés.

Part Client:

 • Informes Tècnics
 • Informess Mèdics: Certificats d’Aptitud, documentació Externa.
 • Informes de Formació: Certificats, diplomes, fulls d’assistència.


Part Treballador:

 • Informes Tècnics Treballador o Lloc de Treball.
 • Informes Mèdics: Certificats d’Aptitud, documentació Externa, Informe Exàmens de Salut.
 • Informes de Formació: Certificats, diplomes.

PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS - TÈCNICA

En aquest apartat es gestiona la part Tècnica de la Prevenció de Riscos Laborals, així com les actuacions realitzades als Clients, al seus centres de treball i treballadors. També, informes certificats, etc.

Permet treballar i fer Avaluacions de Riscos amb diferents Mètodes de Prevenció de Riscos Laborals:

 • Mètode Institut Nacional de Seguritat i Higiene en el Traball (INSHT).
 • Mètode FINE.
 • Mètode Llibre Blau Generalitat de Catalunya.

Podem gestionar i generar informes de:

 • Actuacions.
 • Control de tasques.
 • Calendari d’actuacions i costos.
 • Accidents i incidents.
 • Avaluacions de riscos laborals.
 • Avaluacions de Soroll.
 • Biblioteca de Riscos i Mesures.
 • Fulls de Visita.
 • Informes REA 1 i REA 2
 • Luxumetria.
 • Mesures d’emergència i evacuació.
 • Memòria Anual.
 • Pandèmies.
 • Planificació d’activitats.
 • Plans de prevenció.
 • Plans de prevenció per a la construcció.
 • Planificació d’Activitats.
 • Treballadors.
 • Fulls de Registre de Documentació.
 • Llocs de treball.
 • Control de Treballadors sense lloc de Treball.
 • Tots aquests apartats tenen Gestió documental, control d’impressió, Borrador, Format Word, Excel i PDF amb signatura. Enviament al Núvol.
 • Control d’Històrics.

CAE - CORDINACIÓ D'ACTIVITATS EMPRESARIALS

Permet controlar la validesa dels documents d’operaris externs o de proveïdors creant avisos i alarmes de la caducitat dels documents o de la falta d’ells. Enviar documentació a diferents plataformes.

COMERCIAL

Gestió de Clients Potencials, Col·laboradors, Pressupostos i traspàs de dadess.

GESTIÓ DE DELEGACIONS I CONTROL DE SEGURETAT

Organitza de forma integrada el manteniment de diverses plantes amb visió global de totes o de cadascuna independentment.

Administra Permisos de lectura/escriptura Globals, de Delegació o Personals i Àrees de treball tant en la part mèdica, tècnica, formació.

AVANTATGES:

 • Parametrització i configuració personalitzada.
 • Seguretat, permisos i control d’usuari.
 • Informes generats amb Word i Excel mitjançant plantilles personalizables i exportables a pdf.
 • Aplicació en Castellà i Català, personalització de l’idioma escollit pel client per a realitzar els informes. I possibilitat en Multi Idioma als Informes.
 • Multi empresa, permet gestionar varies empreses.
 • Multi delegació, permet tenir varies delegacions dins de la mateixa empresa.
 • Aplicació escriptori (Client/Servidor) o RDP (Terminal Server). També opció de servidor al núvol.
 • Gestor documentat, informes guardats de forma centralitzada i transparent a l’usuari, facilitant la generació de còpies de seguretat, el control dels documents i versions.
 • Base de dades SQL server, a partir de Express, i les versions superiors.
 • Escalabilitat, estabilitat i seguretat.
 • Sincronització de dades amb webs o aplicacions mòbils (opcional).
 • LOPD, aplicació de la llei orgànica de proteció de dades.